Politica de prelucrare date cu caracter personal

Expert Accounting Business SRL . Persoana utilizator al site-ului, furnizor al datelor personale se bucura de toate prevederile legii nr. 677 / 2001 cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal.
Conform legii 677/2001 cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal asa cum prevad dispozitiile art. 12,13,14 si 15 asiguratul persoana fizica / juridical isi poate exercita dreptul de a fi informat, de acces si interventie asupra datelor precum si dreptul de opozitie.
Asiguratul persoana fizica isi poate exercita drepturile prevazute la art.12 alin. (1), depunand la sediul central al prestatorul de servicii o cerere scrisa, datata si semnata.
Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul site-ului sunt necesare si colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/ utilizator si sunt prelucrate si utilizate pentru incheierea contractului de asigurare (polita de asigurare) al carei valabilitate este strans conditionata de autenticitatea lor.
Prestatorul de servicii depune toate eforturile pentru a asigura confidentialitatea tuturor datelor furnizate de catre utilizator. Utilizatorul are obligatia de a furniza datele cerute complet, corect si adevarat pentru incheierea unui contract de asigurare perfect valabil. Furnizarea gresita a acestora atrage dupa sine penalizari in conformitate cu legea, iar furnizorul lor se face responsabil de suportarea acestora.
Utilizatorul furnizor al datelor personale are tot dreptul de acces, de interventie si opozitie asupra datelor furnizate conform Legii 677/ 2001.
Utilizatorul poate renunta in orice moment la utilizarea site-ului sau poate cere incetarea imediata a prelucrarii datelor furnizate situatie in care va depune/transmite la sediul central al operatorului, la adresa de corespondenta : Strada Moldovei Nr 23 , ap 54 , Baia Mare , Maramures -430252 o cerere scrisa, semnata si datata in care va preciza acest lucru.
LEGEA 677 /2001
Art. 1.
(1) Prezenta lege are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Exercitarea drepturilor prevazute în prezenta lege nu poate fi restrânst decât în cazuri expres si limitativ prevazute de lege.
Domeniu de aplicare
Art. 2.
(1) Prezenta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum ti prelucrarii prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie incluse într-un asemenea sistem.
(2) Prezenta lege se aplica:
a) prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitatilor desfasurate de operatori stabiliti în România;
b) prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitatilor desfasurate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României;
c) prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitatilor desfasurate de operatori care nu sunt stabiliti în România, prin utilizarea de mijloace de orice natura situate pe teritoriul României, cu exceptia cazului în care aceste mijloace nu sunt utilizate decât în scopul tranzitorii pe teritoriul României a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarilor respective.
(3) În cazul prevazut la alin. (2) lit. c) operatorul îti va desemna un reprezentant care trebuie sa fie o persoana stabilita în România. Prevederile prezentei legi aplicabile operatorului sunt aplicabile si reprezentantului acestuia, fara a aduce atingere posibilitatii de a introduce actiune în justitie direct împotriva operatorului.
(4) Prezenta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române ori straine, de drept public sau de drept privat, indiferent daca au loc în sectorul public sau în sectorul privat.
(5) În limitele prevazute de prezenta lege, aceasta se aplica si prelucrarilor si transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitatilor de prevenire, cercetare ti reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activitati desfasurate în domeniul dreptului penal, în limitele si cu restrictiile stabilite de lege.
(6) Prezenta lege nu se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, daca datele în cauza nu sunt destinate a fi dezvaluite.
(7) Prezenta lege nu se aplica prelucrarilor si transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitatilor în domeniul apararii nationale si sigurantei nationale, desfasurate în limitele si cu restrictiile stabilite de lege.
(8) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere obligatiilor asumate de România prin instrumente juridice ratificate.
Definitii
Art. 3.
În întelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a) date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoant fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
c) stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d) sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
e) operator – orice persoant fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
f) persoana împuternicita de catre operator – o persoant fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
g) tert – orice persoant fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate st prelucreze date;
h) destinatar – orice persoant fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia îi sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date în cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
i) date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.
CAPITOLUL II
Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrarii
Art. 4.
(1) Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrarii trebuie sa fie:
a) prelucrate cu buna-credinta si în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
b) colectate în scopuri determinate, explicite si legitime; prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorict sau stiintifica nu va fi considerata incompatibila cu scopul colectarii daca se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificarii catre autoritatea de supraveghere, precum si cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute de normele care reglementeazt activitatea statistica ori cercetarea istorict sau stiintifica;
c) adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate si ulterior prelucrate;
d) exacte si, daca este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua masurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate, st fie sterse sau rectificate;
e) stocate într-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor în care datele sunt colectate si în care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durata mai mare decât cea mentionata, în scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, se va face cu respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute în normele care reglementeaza aceste domenii, si numai pentru perioada necesara realizarii acestor scopuri.
(2) Operatorii au obligatia sa respecte prevederile alin. (1) si sa asigure îndeplinirea acestor prevederi de catre persoanele împuternicite.
Art. 5.
(1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate la art. 7 alin. (1), art. 8 si 10, poate fi efectuata numai daca persoana vizata ti-a dat consimtamântul în mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.
(2) Consimtamântul persoanei vizate nu este cerut în urmatoarele cazuri:
a) când prelucrarea este necesara în vederea executtrii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte ori în vederea luarii unor masuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
b) când prelucrarea este necesara în vederea protejtrii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;
c) când prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligatii legale a operatorului;
d) când prelucrarea este necesara în vederea aducerii la îndeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este învestit operatorul sau tertul caruia îi sunt dezvaluite datele;
e) când prelucrarea este necesara în vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia îi sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile ti libertatile fundamentale ale persoanei vizate;
f) când prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii;
g) când prelucrarea este facuta exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, iar datele ramân anonime pe toata durata prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozitiilor legale care reglementeaza obligatia autoritatilor publice de a respecta si de a ocroti viata intima, familialt si privata.
Încheierea operatiunilor de prelucrare
Art. 6.
(1) La încheierea operatiunilor de prelucrare, daca persoana vizata nu ti-a dat în mod expres si neechivoc consimtamântul pentru o alta destinatie sau pentru o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi:
a) distruse;
b) transferate unui alt operator, cu conditia ca operatorul initial sa garanteze faptul ca prelucrarile ulterioare au scopuri similare celor în care s-a facut prelucrarea initiala;
c) transformate în date anonime si stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica.
(2) În cazul operatiunilor de prelucrare efectuate în conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) lit. c) sau d), în cadrul activitatilor descrise la art. 2 alin. (5), operatorul poate stoca datele cu caracter personal pe perioada necesara realizarii scopurilor concrete urmarite, cu conditia asigurarii unor
masuri corespunzatoare de protejare a acestora, dupa care va proceda la distrugerea lor daca nu sunt aplicabile prevederile legale privind pastrarea arhivelor.
CAPITOLUL III
Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea unor categorii speciale de date
Art. 7.
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similara, de apartenenta sindicalt, precum ti a datelor cu caracter personal privind starea de stnttate sau viata sexualt este interzist.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplict în urmatoarele cazuri:
a) când persoana vizata ti-a dat în mod expres consimtamântul pentru o astfel de prelucrare;
b) când prelucrarea este necesara în scopul respecttrii obligatiilor sau drepturilor specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garantiilor prevazute de lege; o eventualt dezvtluire catre un tert a datelor prelucrate poate fi efectuatt numai dact existt o obligatie legalt a operatorului în acest sens sau dact persoana vizata a consimtit expres la aceastt dezvtluire;
c) când prelucrarea este necesara pentru protectia vietii, integritttii fizice sau a stnttttii persoanei vizate ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizata se aflt în incapacitate fizica sau juridica de a-ti da consimtamântul;
d) când prelucrarea este efectuatt în cadrul activitatilor sale legitime de catre o fundatie, asociatie sau de catre orice altt organizatie cu scop nelucrativ ti cu specific politic, filozofic, religios ori sindical, cu conditia ca persoana vizata st fie membrt a acestei organizatii sau st întretint cu aceasta, în mod regulat, relatii care privesc specificul activitttii organizatiei ti ca datele st nu fie dezvaluite unor terti ftrt consimtamântul persoanei vizate;
e) când prelucrarea se refert la date facute publice în mod manifest de catre persoana vizata;
f) când prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau aptrarea unui drept în justitie;
g) când prelucrarea este necesara în scopuri de medicint preventivt, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de stnttate care actioneazt în interesul persoanei vizate, cu conditia ca prelucrarea datelor respective st fie efectuate de catre ori sub supravegherea unui cadru medical
supus secretului profesional sau de catre ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligatii echivalente în ceea ce privette secretul;
h) când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejtrii unui interes public important, cu conditia ca prelucrarea st se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate ti a celorlalte garantii prevazute de prezenta lege.
(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozitiilor legale care reglementeazt obligatia autoritttilor publice de a respecta ti de a ocroti viata intimt, familialt ti privatt.
(4) Autoritatea de supraveghere poate dispune, din motive întemeiate, interzicerea efectutrii unei prelucrtri de date din categoriile prevazute la alin. (1), chiar dact persoana vizata ti-a dat în scris ti în mod neechivoc consimtamântul, iar acest consimttmânt nu a fost retras, cu conditia ca interdictia prevtzutt la alin. (1) st nu fie înltturatt prin unul dintre cazurile la care se refert alin. (2) lit. b)-g).
Prelucrarea datelor cu caracter personal având functie de identificare
Art. 8.
(1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o functie de identificare de aplicabilitate generalt poate fi efectuatt numai dact:
a) persoana vizata ti-a dat în mod expres consimtamântul; sau
b) prelucrarea este prevtzutt în mod expres de o dispozitie legalt.
(2) Autoritatea de supraveghere poate stabili ti alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevazute la alin. (1), numai cu conditia instituirii unor garantii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de stnttate
Art. 9.
(1) În afara cazurilor prevazute la art. 7 alin. (2), prevederile art. 7 alin. (1) nu se aplict în privinta prelucrarii datelor privind starea de stnttate în urmatoarele cazuri:
a) dact prelucrarea este necesara pentru protectia stnttttii publice;
b) dact prelucrarea este necesara pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea stvârtirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înltturarea urmtrilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.
(2) Prelucrarea datelor privind starea de stnttate poate fi efectuatt numai de catre ori sub supravegherea unui cadru medical, cu conditia respecttrii secretului profesional, cu exceptia
situatiei în care persoana vizata ti-a dat în scris ti în mod neechivoc consimtamântul atâta timp cât acest consimttmânt nu a fost retras, precum ti cu exceptia situatiei în care prelucrarea este necesara pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea stvârtirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înltturarea urmtrilor sale prejudiciabile.
(3) Cadrele medicale, institutiile de stnttate ti personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de stnttate, ftrt autorizatia autoritttii de supraveghere, numai dact prelucrarea este necesara pentru protejarea vietii, integritttii fizice sau stnttttii persoanei vizate. Când scopurile mentionate se refert la alte persoane sau la public în general ti persoana vizata nu ti-a dat consimtamântul în scris ti în mod neechivoc, trebuie cerutt ti obtinutt în prealabil autorizatia autoritttii de supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevazute în autorizatie este interzist.
(4) Cu exceptia motivelor de urgentt, autorizatia prevtzutt la alin. (3) poate fi acordatt numai dupt ce a fost consultat Colegiul Medicilor din România.
(5) Datele cu caracter personal privind starea de stnttate pot fi colectate numai de la persoana vizata. Prin exceptie, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în mtsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrarii, iar persoana vizata nu vrea ori nu le poate furniza.
Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contraventii
Art. 10.
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la stvârtirea de infractiuni de catre persoana vizata ori la condamntri penale, mtsuri de sigurantt sau sanctiuni administrative ori contraventionale, aplicate persoanei vizate, poate fi efectuatt numai de catre sau sub controlul autoritttilor publice, în limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege ti în conditiile stabilite de legile speciale care reglementeazt aceste materii.
(2) Autoritatea de supraveghere poate stabili ti alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevazute la alin. (1), numai cu conditia instituirii unor garantii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(3) Un registru complet al condamntrilor penale poate fi tinut numai sub controlul unei autorittti publice, în limitele puterilor ce îi sunt conferite prin lege.
Exceptii
Art. 11.
Prevederile art. 5, 6, 7 ti 10 nu se aplict în situatia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dact prelucrarea privette date cu caracter personal care
au fost facute publice în mod manifest de catre persoana vizata sau care sunt strâns legate de calitatea de persoana publict a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicatt.
CAPITOLUL IV
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal
Informarea persoanei vizate
Art. 12.
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat st furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care aceastt persoana posedt deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului ti a reprezentantului acestuia, dact este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dact furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie ti consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor ti de opozitie, precum ti conditiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a ctror furnizare este impust prin dispozitie a autoritttii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(2) În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colecttrii datelor sau, dact se intentioneazt dezvtluirea acestora catre terti, cel mai târziu pânt în momentul primei dezvtluiri, st furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care persoana vizata posedt deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului ti a reprezentantului acestuia, dact este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor ti de opozitie, precum ti conditiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a ctror furnizare este impust prin dispozitie a autoritttii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplict atunci când prelucrarea datelor se efectueazt exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dact aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplict în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori în orice alte situatii în care furnizarea unor asemenea informatii se dovedette imposibilt sau ar implica un efort disproportionat fatt de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum ti în situatiile în care înregistrarea sau dezvtluirea datelor este expres prevtzutt de lege.
Dreptul de acces la date
Art. 13.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere ti în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ct datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreazt date cu caracter personal care privesc solicitantul, st comunice acestuia, împreunt cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere ti destinatarii sau categoriile de destinatari ctrora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o formt inteligibilt a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum ti a orictrei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueazt orice prelucrare automatt a datelor care vizeazt persoana respectivt;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor ti a dreptului de opozitie, precum ti conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitttii de a consulta registrul de evidentt a prelucrtrilor de date cu caracter personal, prevtzut la art. 24, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum ti de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere întocmitt în formt scrist, datatt ti semnatt. În cerere solicitantul poate artta dact dorette ca informatiile st îi fie comunicate la o anumitt adrest, care poate fi ti de pottt electronict, sau printr-un serviciu de corespondentt care st asigure ct predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat st comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de stnttate, cererea prevtzutt la alin. (2) poate fi introdust de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va
indica în cerere persoana în numele ctreia este introdust. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevtzutt la alin. (3) poate fi facutt prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de stnttate sunt prelucrate în scop de cercetare stiintifica, dact nu existt, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate ti dact datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau mtsuri fatt de o anumitt persoana, comunicarea prevtzutt la alin. (3) se poate face ti într-un termen mai mare decât cel prevtzut la acel alineat, în mtsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercettrii, ti nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiatt. În acest caz persoana vizata trebuie st îti fi dat în mod expres ti neechivoc consimtamântul ca datele st fie prelucrate în scop de cercetare stiintifica, precum ti asupra posibilei amântri a comunictrii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplict atunci când prelucrarea datelor se efectueazt exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dact aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
Dreptul de interventie asupra datelor
Art. 14.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere ti în mod gratuit:
a) dupt caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ttergerea datelor a ctror prelucrare nu este conformt prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupt caz, transformarea în date anonime a datelor a ctror prelucrare nu este conformt prezentei legi;
c) notificarea catre tertii ctrora le-au fost dezvaluite datele a orictrei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), dact aceastt notificare nu se dovedette imposibilt sau nu presupune un efort disproportionat fatt de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevtzut la alin. (1) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmitt în formt scrist, datatt ti semnatt. În cerere solicitantul poate artta dact dorette ca informatiile st îi fie comunicate la o anumitt adrest, care poate fi ti de pottt electronict, sau printr-un serviciu de corespondentt care st asigure ct predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat st comunice masurile luate în temeiul alin. (1), precum ti, dact este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
Dreptul de opozitie
Art. 15.
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate ti legitime legate de situatia sa particulart, ca date care o vizeazt st fact obiectul unei prelucrtri, cu exceptia cazurilor în care existt dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificatt prelucrarea nu mai poate viza datele în cauzt.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit ti ftrt nici o justificare, ca datele care o vizeazt st fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau st fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
(3) În vederea exercittrii drepturilor prevazute la alin. (1) ti (2) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmitt în formt scrist, datatt ti semnatt. În cerere solicitantul poate artta dact dorette ca informatiile st îi fie comunicate la o anumitt adrest, care poate fi ti de pottt electronict, sau printr-un serviciu de corespondentt care st asigure ct predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat st comunice persoanei vizate masurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum ti, dact este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
Exceptii
Art. 16.
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) ti ale art. 15 nu se aplict în cazul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), dact prin aplicarea acestora este prejudiciatt eficienta actiunii sau obiectivul urmtrit în îndeplinirea atributiilor legale ale autoritttii publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmtrit prin desftturarea activitatilor mentionate la art. 2 alin. (5).
(3) Dupt încetarea situatiei care justifict aplicarea alin. (1) ti (2) operatorii care desfttoart activitttile prevazute la art. 2 alin. (5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri ti informeazt periodic autoritatea de supraveghere despre modul de solutionare a lor.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Art. 17.
(1) Orice persoana are dreptul de a cere ti de a obtine:
a) retragerea sau anularea orictrei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptatt exclusiv pe baza unei prelucrtri de date cu caracter personal, efectuatt prin mijloace automate, destinatt st evalueze unele aspecte ale personalitttii sale, precum competenta profesionalt, credibilitatea, comportamentul stu ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea orictrei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteazt în mod semnificativ, dact decizia a fost adoptatt exclusiv pe baza unei prelucrtri de date care întrunette conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectându-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supust unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în urmatoarele situatii:
a) decizia este luatt în cadrul încheierii sau executtrii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdust de persoana vizata, st fi fost satisfacutt sau ca unele mtsuri adecvate, precum posibilitatea de a-ti sustine punctul de vedere, st garanteze aptrarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizatt de o lege care precizeazt masurile ce garanteazt aptrarea interesului legitim al persoanei vizate.
Dreptul de a se adresa justitiei
Art. 18.
(1) Ftrt a se aduce atingere posibilitttii de a se adresa cu plângere autoritttii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru aptrarea orictror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost înctlcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrtri de date cu caracter personal, efectuatt ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanta competentt este cea în a ctrei razt teritorialt domiciliazt reclamantul. Cererea de chemare în judecatt este scutitt de taxt de timbru.
CAPITOLUL V
Confidentialitatea ti securitatea prelucrtrilor
Confidentialitatea prelucrtrilor
Art. 19.
Orice persoana care actioneazt sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite, inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu caracter personal, nu poate st le
prelucreze decât pe baza instructiunilor operatorului, cu exceptia cazului în care actioneazt în temeiul unei obligatii legale.
Securitatea prelucrtrilor
Art. 20.
(1) Operatorul este obligat st aplice masurile tehnice ti organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modifictrii, dezvtluirii sau accesului neautorizat, în special dact prelucrarea respectivt comportt transmisii de date în cadrul unei retele, precum ti împotriva orictrei alte forme de prelucrare ilegalt.
(2) Aceste mtsuri trebuie st asigure, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare ti de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce privette riscurile pe care le reprezintt prelucrarea, precum ti în ceea ce privette natura datelor care trebuie protejate. Cerintele minime de securitate vor fi elaborate de autoritatea de supraveghere ti vor fi actualizate periodic, corespunzttor progresului tehnic ti experientei acumulate.
(3) Operatorul, atunci când desemneazt o persoana imputernicita, este obligat st aleagt o persoana care prezintt suficiente garantii în ceea ce privette masurile de securitate tehnict ti organizatorice cu privire la prelucrarile ce vor fi efectuate, precum ti st vegheze la respectarea acestor mtsuri de catre persoana desemnatt.
(4) Autoritatea de supraveghere poate decide, în cazuri individuale, asupra obligtrii operatorului la adoptarea unor mtsuri suplimentare de securitate, cu exceptia celor care privesc garantarea securitttii serviciilor de telecomunicatii.
(5) Efectuarea prelucrtrilor prin persoane împuternicite trebuie st se desfttoare în baza unui contract încheiat în formt scrist, care va cuprinde în mod obligatoriu:
a) obligatia persoanei împuternicite de a actiona doar în baza instructiunilor primite de la operator;
b) faptul ct îndeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) revine ti persoanei împuternicite.
CAPITOLUL VI
Supravegherea ti controlul prelucrtrilor de date cu caracter personal
Autoritatea de supraveghere
Art. 21.
(1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Avocatul Poporului.
(2) Autoritatea de supraveghere îti desfttoart activitatea în conditii de complett independentt ti impartialitate.
(3) Autoritatea de supraveghere monitorizeazt ti controleazt sub aspectul legalitttii prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta prezentei legi.
În acest scop autoritatea de supraveghere exercitt urmatoarele atributii:
a) elaboreazt formularele tipizate ale notifictrilor ti ale registrelor proprii;
b) primette ti analizeazt notifictrile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anuntând operatorului rezultatele controlului prealabil;
c) autorizeazt prelucrarile de date în situatiile prevazute de lege;
d) poate dispune, în cazul în care constatt înctlcarea dispozitiilor prezentei legi, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrarii datelor, ttergerea partialt ori integralt a datelor prelucrate ti poate st sesiseze organele de urmtrire penalt sau st intenteze actiuni în justitie;
e) ptstreazt ti pune la dispozitie publicului registrul de evidentt a prelucrtrilor de date cu caracter personal;
f) primette ti solutioneazt plângeri, sesiztri sau cereri de la persoanele fizice ti comunict solutia datt ori, dupt caz, diligentele depuse;
g) efectueazt investigatii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesiztri;
h) este consultatt atunci când se elaboreazt proiecte de acte normative referitoare la protectia drepturilor ti libertttilor persoanelor, în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal;
i) poate face propuneri privind initierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
j) coopereazt cu autoritatile publice ti cu organele administratiei publice, centralizeazt ti analizeazt rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protectia persoanelor în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, formuleazt recomandtri ti avize asupra orictrei chestiuni legate de protectia drepturilor ti libertttilor fundamentale în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, la cererea orictrei persoane, inclusiv a autoritttilor publice ti a organelor administratiei publice; aceste recomandtri ti avize trebuie st fact mentiune despre temeiurile pe care se sprijint ti se comunict în copie ti Ministerului Justitiei; atunci când recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publict în Monitorul Oficial al României, Partea I;
k) coopereazt cu autoritatile similare de peste hotare în vederea asistentei mutuale, precum ti cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în strtinttate, în scopul aptrtrii drepturilor ti libertttilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;
l) îndeplinette alte atributii prevazute de lege.
(4) Întregul personal al autoritttii de supraveghere are obligatia de a ptstra secretul profesional, cu exceptiile prevazute de lege, pe termen nelimitat, asupra informatiilor confidentiale sau clasificate la care are sau a avut acces în exercitarea atributiilor de serviciu, inclusiv dupt încetarea raporturilor juridice cu autoritatea de supraveghere.
Notificarea catre autoritatea de supraveghere
Art. 22.
(1) Operatorul este obligat st notifice autoritttii de supraveghere, personal sau prin reprezentant, înainte de efectuarea orictrei prelucrtri ori a orictrui ansamblu de prelucrtri având acelati scop sau scopuri corelate.
(2) Notificarea nu este necesara în cazul în care prelucrarea are ca unic scop tinerea unui registru destinat prin lege informtrii publicului ti deschis spre consultare publicului în general sau orictrei persoane care probeazt un interes legitim, cu conditia ca prelucrarea st se limiteze la datele strict necesare tinerii registrului mentionat.
(3) Notificarea va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) numele sau denumirea ti domiciliul ori sediul operatorului ti ale reprezentantului desemnat al acestuia, dact este cazul;
b) scopul sau scopurile prelucrarii;
c) o descriere a categoriei sau a categoriilor de persoane vizate ti a datelor ori a categoriilor de date ce vor fi prelucrate;
d) destinatarii sau categoriile de destinatari ctrora se intentioneazt st li se dezvtluie datele;
e) garantiile care însotesc dezvtluirea datelor catre terti;
f) modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor; data estimatt pentru încheierea operatiunilor de prelucrare, precum ti destinatia ulterioart a datelor;
g) transferuri de date care se intentioneazt st fie facute catre alte state;
h) o descriere generalt care st permitt aprecierea preliminart a mtsurilor luate pentru asigurarea securitttii prelucrarii;
i) specificarea orictrui sistem de evidentt a datelor cu caracter personal, care are legtturt cu prelucrarea, precum ti a eventualelor legtturi cu alte prelucrtri de date sau cu alte sisteme de evidentt a datelor cu caracter personal, indiferent dact se efectueazt, respectiv dact sunt sau nu sunt situate pe teritoriul României;
j) motivele care justifict aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale art. 13 alin. (5) sau (6), în situatia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice ori în scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica.
(4) Dact notificarea este incomplett, autoritatea de supraveghere va solicita completarea acesteia.
(5) În limitele puterilor de investigare de care dispune, autoritatea de supraveghere poate solicita ti alte informatii, în special privind originea datelor, tehnologia de prelucrare automatt utilizatt ti detalii referitoare la masurile de securitate. Dispozitiile prezentului alineat nu se aplict în situatia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice.
(6) Dact se intentioneazt ca datele care sunt prelucrate st fie transferate în strtinttate, notificarea va cuprinde ti urmatoarele elemente:
a) categoriile de date care vor face obiectul transferului;
b) tara de destinatie pentru fiecare categorie de date.
(7) Notificarea este supust unei taxe care trebuie plttitt de operator autoritttii de supraveghere.
(8) Autoritatile publice care efectueazt prelucrtri de date cu caracter personal în legtturt cu activitttile descrise la art. 2 alin. (5), în temeiul legii sau în îndeplinirea obligatiilor asumate prin acorduri internationale ratificate, sunt scutite de taxa prevtzutt la alin. (7). Notificarea se va transmite în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ care instituie obligatia respectivt ti va cuprinde numai urmatoarele elemente:
a) denumirea ti sediul operatorului;
b) scopul ti temeiul legal al prelucrarii;
c) categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrarii.
(9) Autoritatea de supraveghere poate stabili ti alte situatii în care notificarea nu este necesara, în afara celei prevazute la alin. (2), sau situatii în care notificarea se poate efectua într-o formt simplificatt, precum ti continutul acesteia, numai în unul dintre urmatoarele cazuri:
a) atunci când, luând în considerare natura datelor destinate st fie prelucrate, prelucrarea nu poate afecta, cel putin aparent, drepturile persoanelor vizate, cu conditia st precizeze expres scopurile în care se poate face o asemenea prelucrare, datele sau categoriile de date care pot fi prelucrate, categoria sau categoriile de persoane vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ctrora datele le pot fi dezvaluite ti perioada pentru care datele pot fi stocate;
b) atunci când prelucrarea se efectueazt în conditiile art. 7 alin. (2) lit. d).
Art. 23.
(1) Autoritatea de supraveghere va stabili categoriile de operatiuni de prelucrare care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile ti libertttile persoanelor.
(2) Dact pe baza notifictrii autoritatea de supraveghere constatt ct prelucrarea se încadreazt în una dintre categoriile mentionate la alin. (1), va dispune obligatoriu efectuarea unui control prealabil începerii prelucrarii respective, cu anuntarea operatorului.
(3) Operatorii care nu au fost anuntati în termen de 5 zile de la data notifictrii despre efectuarea unui control prealabil pot începe prelucrarea.
(4) În situatia prevtzutt la alin. (2) autoritatea de supraveghere este obligatt ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data notifictrii, st aduct la cunottintt operatorului rezultatul controlului efectuat, precum ti decizia emist în urma acestuia.
Registrul de evidentt a prelucrtrilor de date cu caracter personal
Art. 24.
(1) Autoritatea de supraveghere ptstreazt un registru de evidentt a prelucrtrilor de date cu caracter personal, notificate în conformitate cu prevederile art. 22. Registrul va cuprinde toate informatiile prevazute la art. 22 alin. (3).
(2) Fiecare operator primette un numtr de înregistrare. Numtrul de înregistrare trebuie mentionat pe orice act prin care datele sunt colectate, stocate sau dezvaluite.
(3) Orice schimbare de naturt st afecteze exactitatea informatiilor înregistrate va fi comunicatt autoritttii de supraveghere în termen de 5 zile. Autoritatea de supraveghere va dispune de îndatt efectuarea mentiunilor corespunzttoare în registru.
(4) Activitttile de prelucrare a datelor cu caracter personal, începute anterior intrtrii în vigoare a prezentei legi, vor fi notificate în vederea înregistrtrii în termen de 15 zile de la data intrtrii în vigoare a prezentei legi.
(5) Registrul de evidentt a prelucrtrilor de date cu caracter personal este deschis spre consultare publicului. Modalitatea de consultare se stabilette de autoritatea de supraveghere.
Plângeri adresate autoritttii de supraveghere
Art. 25.
(1) În vederea aptrtrii drepturilor prevazute de prezenta lege persoanele ale ctror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrtri care cade sub incidenta prezentei legi pot înainta plângere catre autoritatea de supraveghere. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezatt poate împuternici o asociatie sau o fundatie st îi reprezinte interesele.
(2) Plângerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintatt dact o cerere în justitie, având acelati obiect ti aceleati ptrti, a fost introdust anterior.
(3) În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent ti ireparabil, plângerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintatt mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelati continut catre operator.
(4) În vederea solutiontrii plângerii, dact apreciazt ct este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizata, operatorul ti, dact este cazul, persoana imputernicita sau asociatia ori fundatia care reprezintt interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente ti memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.
(5) Dact plângerea este gtsitt întemeiatt, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre masurile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdictia temporart a prelucrarii poate fi instituitt numai pânt la încetarea motivelor care au determinat luarea acestei mtsuri.
(6) Decizia trebuie motivatt ti se comunict ptrtilor interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii.
(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dact apreciazt necesar, suspendarea unora sau tuturor operatiunilor de prelucrare pânt la solutionarea plângerii în conditiile alin. (5).
(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justitiei pentru aptrarea orictror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanta competentt este Tribunalul Municipiului Bucuretti. Cererea de chemare în judecatt este scutitt de taxa de timbru.
(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanta poate dispune suspendarea prelucrarii pânt la solutionarea plângerii de catre autoritatea de supraveghere.
(10) Prevederile alin. (4)-(9) se aplict în mod corespunzttor ti în situatia în care autoritatea de supraveghere aflt pe orice altt cale despre stvârtirea unei înctlctri a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.
Contestarea deciziilor autoritttii de supraveghere
Art. 26.
(1) Împotriva orictrei decizii emise de autoritatea de supraveghere în temeiul dispozitiilor prezentei legi operatorul sau persoana vizata poate formula contestatie în termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea dectderii, la instanta de contencios administrativ competentt. Cererea se judect de urgentt, cu citarea ptrtilor. Solutia este definitivt ti irevocabilt.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1), precum ti de la cele ale art. 23 ti 25 prelucrarile de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5).
Exercitarea atributiilor de investigare
Art. 27.
(1) Autoritatea de supraveghere poate investiga, din oficiu sau la primirea unei plângeri, orice înctlcare a drepturilor persoanelor vizate, respectiv a obligatiilor care revin operatorilor ti, dupt caz, persoanelor împuternicite, în cadrul efectutrii prelucrtrilor de date cu caracter personal, în scopul aptrtrii drepturilor ti libertttilor fundamentale ale persoanelor vizate.
(2) Atributiile de investigare nu pot fi exercitate de catre autoritatea de supraveghere în cazul în care o cerere în justitie introdust anterior are ca obiect stvârtirea aceleiati înctlctri a drepturilor ti opune aceleati ptrti.
(3) În exercitarea atributiilor de investigare autoritatea de supraveghere poate solicita operatorului orice informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ti poate verifica orice document sau înregistrare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal.
(4) Secretul de stat ti secretul profesional nu pot fi invocate pentru a împiedica exercitarea atributiilor acordate prin prezenta lege autoritttii de supraveghere. Atunci când este invocatt protectia secretului de stat sau a secretului profesional, autoritatea de supraveghere are obligatia de a ptstra secretul.
(5) Dact exercitarea atributiei de investigare a autoritttii de supraveghere are ca obiect o prelucrare de date cu caracter personal, efectuatt de autoritatile publice în legtturt cu activitttile descrise la art. 2 alin. (5) pentru un caz concret, este necesara obtinerea acordului prealabil al procurorului sau al instantei competente.
Norme de conduitt
Art. 28.
(1) Asociatiile profesionale au obligatia de a elabora ti de a supune spre avizare autoritttii de supraveghere coduri de conduitt care st contint norme adecvate pentru protectia drepturilor persoanelor ale ctror date cu caracter personal pot fi prelucrate de catre membrii acestora.
(2) Normele de conduitt trebuie st prevadt mtsuri ti proceduri care st asigure un nivel satisftcttor de protectie, tinând seama de natura datelor ce pot fi prelucrate. Autoritatea de supraveghere poate dispune mtsuri ti proceduri specifice pentru perioada în care normele de conduitt la care s-a facut referire anterior nu sunt adoptate.
CAPITOLUL VII
Transferul în strtinttate al datelor cu caracter personal
Conditiile transferului în strtinttate al datelor cu caracter personal
Art. 29.
(1) Transferul catre un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrtri sau sunt destinate st fie prelucrate dupt transfer poate avea loc numai în conditiile în care nu se încalct legea românt, iar statul catre care se intentioneazt transferul asigurt un nivel de protectie adecvat.
(2) Nivelul de protectie va fi apreciat de catre autoritatea de supraveghere, tinând seama de totalitatea împrejurtrilor în care se realizeazt transferul de date, în special având în vedere natura datelor transmise, scopul prelucrarii ti durata propust pentru prelucrare, statul de origine ti statul de destinatie finalt, precum ti legislatia statului solicitant. În cazul în care autoritatea de supraveghere constatt ct nivelul de protectie oferit de statul de destinatie este nesatisftcttor, poate dispune interzicerea transferului de date.
(3) În toate situatiile transferul de date cu caracter personal catre un alt stat va face obiectul unei notifictri prealabile a autoritttii de supraveghere.
(4) Autoritatea de supraveghere poate autoriza transferul de date cu caracter personal catre un stat a ctrui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea românt atunci când operatorul ofert garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor. Aceste garantii trebuie st fie stabilite prin contracte încheiate între operatori ti persoanele fizice sau juridice din dispozitia ctrora se efectueazt transferul.
(5) Prevederile alin. (2), (3) ti (4) nu se aplict dact transferul datelor se face în baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui acord international ratificat de România, în special dact transferul se face în scopul prevenirii, cercettrii sau reprimtrii unei infractiuni.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplict atunci când prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dact datele au fost facute publice în mod manifest de catre persoana vizata sau sunt strâns legate de calitatea de persoana publict a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicatt.
Situatii în care transferul este întotdeauna permis
Art. 30.
Transferul de date este întotdeauna permis în urmatoarele situatii:
a) când persoana vizata ti-a dat în mod explicit consimtamântul pentru efectuarea transferului; în cazul în care transferul de date se face în legtturt cu oricare dintre datele prevazute la art. 7, 8 ti 10, consimtamântul trebuie dat în scris;
b) când este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana vizata ti operator sau pentru executarea unor mtsuri precontractuale dispuse la cererea pesoanei vizate;
c) când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator ti un tert;
d) când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum aptrarea nationalt, ordinea publict sau siguranta nationalt, pentru buna desftturare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau aptrarea unui drept în justitie, cu conditia ca datele st fie prelucrate în legtturt cu acest scop ti nu mai mult timp decât este necesar;
e) când este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizica sau stnttatea persoanei vizate;
f) când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.
CAPITOLUL VIII
Contraventii ti sanctiuni
Omisiunea de a notifica ti notificarea cu rea-credintt
Art. 31.
Omisiunea de a efectua notificarea în conditiile art. 22 sau ale art. 29 alin. (3) în situatiile în care aceastt notificare este obligatorie, precum ti notificarea incomplett sau care contine informatii false constituie contraventii, dact nu sunt stvârtite în astfel de conditii încât st constituie infractiuni, ti se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei.
Prelucrarea nelegalt a datelor cu caracter personal
Art. 32.
Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre un operator sau de o persoana imputernicita de acesta, cu înctlcarea prevederilor art. 4-10 sau cu nesocotirea drepturilor prevazute la art. 12-15 sau la art. 17, constituie contraventie, dact nu este stvârtitt în astfel de conditii încât st constituie infractiune, ti se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.
Neîndeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea ti aplicarea mtsurilor de securitate
Art. 33.
Neîndeplinirea obligatiilor privind aplicarea mtsurilor de securitate ti de ptstrare a confidentialitttii prelucrtrilor, prevazute la art. 19 ti 20, constituie contraventie, dact nu este stvârtitt în astfel de conditii încât st constituie infractiune, ti se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 500.000.000 lei.
Refuzul de a furniza informatii
Art. 34.
Refuzul de a furniza autoritttii de supraveghere informatiile sau documentele cerute de aceasta în exercitarea atributiilor de investigare prevazute la art. 27 constituie contraventie, dact nu este stvârtitt în astfel de conditii încât st constituie infractiune, ti se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 150.000.000 lei.
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
Art. 35.
(1) Constatarea contraventiilor ti aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre autoritatea de supraveghere, care poate delega aceste atributii unor persoane recrutate din rândul personalului stu, precum si de reprezentanti împuterniciti ai organelor cu atributii de supraveghere si control, abilitate potrivit legii.
(2) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeazt cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, în mtsura în care prezenta lege nu dispune altfel.
(3) Împotriva proceselor-verbale de constatare ti sanctionare se poate face plângere la sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor.
CAPITOLUL IX
Dispozitii finale
Intrarea în vigoare
Art. 36.
Prezenta lege intra în vigoare la data publictrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se pune în aplicare în termen de 3 luni de la intrarea sa în vigoare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat în tedinta din 15 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.